Warunki uczestnictwa§1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w formach doskonalenia organizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68, zwane dalej ZCDN-em.

2. Forma doskonalenia to przedsięwzięcie edukacyjne, którego organizatorem lub współorganizatorem jest Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

3. Uczestnik szkolenia to osoba biorąca udział w formie doskonalenia, której organizatorem lub współorganizatorem jest Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

4. Uczestnikami szkoleń mogą być nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

5. Organizacja Szkoleń to komórka ZCDN-u bezpośrednio odpowiedzialna za organizację i dokumentację form doskonalenia.

6. Kontakt z pracownikiem Organizacji Szkoleń może mieć charakter bezpośredni (w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie) oraz odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej (szkolenia@zcdn.edu.pl) lub telefonu (+48 91 435 06 30).

7. Internetowy System Obsługi Szkoleń to aplikacja webowa służąca do zarządzania formami doskonalenia organizowanymi przez ZCDN oraz rejestracjami uczestników szkoleń.

8. Zaświadczenie to dokument wystawiany przez Organizację Szkoleń potwierdzający uczestnictwo w formach doskonalenia organizowanych lub współorganizowanych przez ZCDN.
§2
Organizacja szkoleń


1. Nabór na szkolenia, czyli zapisy na formy doskonalenia, odbywają się wyłącznie przez Internetowy System Obsługi Szkoleń, który jest dostępny na stronie internetowej ZCDN-u (www.szkolenia.zcdn.edu.pl). Instrukcja oraz zasady korzystania z Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń ZCDN-u znajdują się pod adresem: www.szkolenia.zcdn.edu.pl/help.

2. Rejestrując się na formę doskonalenia w trybie e-learningowym uczestnik potwierdza, że posiada niezbędne warunki techniczne do udziału w szkoleniu zgodne z informacją znajdującą się w opisie szkolenia w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń (szkolenia.zcdn.edu.pl).

3. W przypadku braku możliwości udziału w formie e-learningowyej z przyczyn technicznych leżących po stronie Uczestnika, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów udziału w szkoleniu.

4. Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu mogą otrzymać wyłącznie osoby, które posiadają konto w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń oraz pisemnie potwierdziły obecność na liście uczestników danej formy doskonalenia.

5. Zaświadczenie przygotowuje Organizacja Szkoleń zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

6. Zaświadczenia wręczane są uczestnikom po zakończeniu formy doskonalenia przez koordynatora formy doskonalenia.

7. Uczestnik potwierdza otrzymanie zaświadczenia własnoręcznym podpisem.

8. Nieodebrane zaświadczenia mogą zostać odebrane osobiście po zakończeniu szkolenia, wyłączenie w siedzibie ZCDN-u bądź w jednym z Oddziałów Zamiejscowych ZCDN u mieszczących się w Gryficach, Myśliborzu, Świnoujściu.

9. ZCDN nie prowadzi wysyłki zaświadczeń.§3
Warunki płatności


1. ZCDN realizuje zarówno bezpłatne, jak i płatne formy doskonalenia.

2. Opłat za formy doskonalenia (z wyjątkiem kursów kwalifikacyjnych) należy dokonywać zgodnie z terminem przekazanym przez Organizację Szkoleń bądź podanym w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń ZCDN-u.

3. Opłaty za formę doskonalenia przyjmowane sią wyłącznie przelewem na konto: Santander Bank nr 72 1090 2268 0000 0001 4813 0196. Tytuł przelewu powinien zawierać:

• Imię i nazwisko uczestnika szkolenia.
• Sygnaturę szkolenia.
• Datę szkolenia.

4. Faktury za odpłatne formy doskonalenia będą wystawiane wyłącznie po uprzednim pisemnym – drogą e-mail – zgłoszeniu potrzeby otrzymania faktury u pracownika księgowości ZCDN-u (ksiegowosc@zcdn.edu.pl). Prośbę o wystawianie faktury należy zgłosić przed dokonaniem wpłaty na konto ZCDN-u oraz nie później niż do dnia wskazanego przez Organizację Szkoleń bądź umieszczonego w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń ZCDN-u. Zgłoszenie wystawienia faktury powinno zawierać:

• Dane adresowane nabywcy oraz odbiorcy faktury.
• Imię i nazwisko uczestnika szkolenia.
• Sygnaturę szkolenia.
• Datę szkolenia.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, zwrot opłaty za formę doskonalenia jest możliwy wyłącznie po przesłaniu do Organizacji Szkoleń pisemnego wniosku, zawierającego:

• Dane adresowe płatnika.
• Numer konta bankowego, z którego dokonano wpłaty.
• Imię i nazwisko uczestnika szkolenia, którego dotyczy zwrot.
• Numer i datę szkolenia.

6. Uczestnikowi szkolenia, który zrezygnuje z formy płatnej później niż 3 dni robocze przed realizacją szkolenia, nie przysługuje zwrot opłaty za szkolenie.

7. W wypadku, gdy szkolenie zostaje odwołane przez ZCDN, Uczestnikowi przysługuje zwrot całej opłaty za szkolenie.§4
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych1. Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 435 06 22.

2. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest konieczna do świadczenia przez ZCDN usług szkoleniowych. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. Brak podania danych osobowych lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie skutkować będzie odmową przez ZCDN świadczenia usług.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem zamówionych usług szkoleniowych, a także w celu spełnienia obowiązków sprawozdawczych ciążących na ZCDN-ie w związku z realizacją szkoleń dla nauczycieli.

4. Podanie danych jest dobrowolne. Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie ma prawo ją cofnąć poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: iod@zcdn.edu.pl. Cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania wyżej wspomnianych celów, w okresie do trzech lat od ostatniego udziału w formie doskonalenia organizowanej lub współorganizowanej przez ZCDN.

6. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

1) dostępu do swoich danych,
2) żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia jej danych osobowych na zasadach określonych w art. 16, 17 i 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
3) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 ww. Rozporządzenia,
4) przenieść dane osobowe, które jej dotyczą do innego administratora na zasadach określonych w art. 20 ww. Rozporządzenia,
5) wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
6) w celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może przekazać stosowną wiadomość na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych ZCDN-u: iod@zcdn.edu.pl, tel. 91 435 06 33. Dane kontaktowe do IOD dostępne są również na stronie internetowej ZCDN-u (www.zcdn.edu.pl).§5
Postanowienia końcowe


1. ZCDN zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

2. W każdym przypadku nieuwzględnionym w Regulaminie mają zastosowanie
zapisy Kodeksu Cywilnego.