II/E/17 Przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
24
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-04-27
Opis:
Nowa podstawa programowa narzuciła nauczycielom fizyki takie organizowanie procesu dydaktycznego, aby umożliwić wykonywanie doświadczeń fizycznych. Od nauczycieli wymaga się również kształcenia rozumowania naukowego, czyli wykonywania i/lub analizy badań naukowych, analizowania tekstów popularnonaukowych, matematycznego modelowania zjawisk i wyjaśniania zjawisk w oparciu o poznane pojęcia i prawa fizyczne. W celu realizacji tych celów proponujemy dogłębną analizę zapisów nowej podstawy programowej. Następnie przedstawimy metody osiągania celów i wymagań szczegółowych ze szczególnym naciskiem na eksperymenty i badawcze projekty edukacyjne. Ponadto wspólnie wyszukamy bądź opracujemy odpowiednie do ćwiczonych umiejętności zadania i inne narzędzia sprawdzające osiągnięcia uczniów
Zakres:
Wymagania ogólne i szczegółowe z fizyki dla szkół ponadpodstawowych w nowej podstawie programowej. Analiza zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy z fizyki. Metody i narzędzia dydaktyczne sprzyjające osiąganiu celów i wymagań nowej podstawy. Podręczniki i programy nauczania fizyki zgodne z nową podstawą programową.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-04-27
Data zakończenia: 2019-04-27
Adres: ZCDN Szczecin
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 10.00-14.00
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/II/E/17/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak