Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia nauczycieli w Szczecinie1. Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68. 70-236 Szczecin, tel. 91 435 06 22.

2. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie wynika z warunków uczestnictwa w formach doskonalenia organizowanych przez Zachodniopomorski Centrum Doskonalenia Nauczycieli (www.szkolenia.zcdn.edu.pl/regulamin) obowiązującego u administratora danych osobowych i jest konieczna do świadczenia przez ZCDN usług szkoleniowych. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. Brak podania danych osobowych lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie skutkować będzie odmową przez ZCDN świadczenia usług.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem zamówionych usług szkoleniowych, a także w celu spełnienia obowiązków sprawozdawczych ciążący na ZCDN-ie w związku z realizacją szkoleń dla nauczycieli.

4. Podanie danych jest dobrowolne. Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie ma prawo ją cofnąć poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: iodo@zcdn.edu.pl. Cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania wyżej wspomnianych celów w okresie do trzech lat od ostatniego udziału formie doskonalenia organizowanej lub współorganizowanej przez ZCDN.

6. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
1) dostępu do swoich danych,
2) żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia jej danych osobowych na zasadach określonych w art. 16, 17 i 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
3) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 ww.. Rozporządzenia,
4) przenieść dane osobowe, które jej dotyczą do innego administratora na zasadach określonych w art. 20 ww. Rozporządzenia,
5) wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może przekazać stosowną wiadomość na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych ZCDN-u: iodo@zcdn.edu.pl, tel. 91 435 06 33.